Loctite Anti-Seize Lubricants (สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดชิ้นงาน)

LOCTITE LB 8009 (HEAVY DUTY ANTI-SEIZE)
LOCTITE ANTI-SEIZE       LOCTITE LB 8150 ( SILVER GRADE ANTI SEIZE )

LOCTITE ANTI SEIZE

LOCTITE ANTI SEIZE
Visitors: 196,605