LOCTITE PC 3473 Fast Set Steel Putty

ฟิกซ์มาสเตอร์ สตีล ชนิดข้นแข็งตัวเร็ว (Fixmaster fast set steel putty)

มีส่วนประกอบของอนุภาคของเหล็กกล้าเนื้อเก่าจะไม่ย้อยเหมาะสำหรับพ่ออุดชิ้นส่วนโลหะที่แตกหักและต้องการความเร่งรีบใช้งานได้หลังทิ้งไว้ 10 นาที


Visitors: 251,216